Menu iconFilter Results
Topic: Uncategorized

The Danvers Statement (Dutch)

July 24, 2007
By CBMW
Share:

Lees artikel (PDF)

In december 1987, kwam de kort daarvoor samengestelde ‘Council on Biblical Manhood and Womanhood’ (Raad van Bijbelse Mannelijkheid en Vrouwelijkheid) bij elkaar in Danvers, Massachussettes (VS) om de Danvers Verklaring te schrijven, zoals we hebben uitgelegd aan het begin van het vorige hoofdstuk. De volledige tekst van deze verklaring luidt als volgt:

Onze beweegredenen

Wij zijn in beweging gezet door de volgende hedendaagse ontwikkelingen die ons met grote vervullen:

 1. De wijdverbreide onzekerheid en verwarring in onze cultuur met betrekking tot de complementaire verschillen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.
 2. De tragische gevolgen van deze verwarring, namelijk het uit elkaar vallen van het weefsel van het huwelijk, dat door God is geweven uit de mooie en van elkaar verschillende draden van mannelijkheid en vrouwelijkheid.
 3. De groeiende promotie van het feministische gelijkheidsdenken met de daarbij behorende vervormingen of verwaarlozing van de vreugdevolle harmonie die de Schrift laat zien tussen het liefdevolle, nederige leiderschap van verloste mannen en de intelligente, bereidwillige ondersteuning van dat leiderschap door verloste vrouwen.
 4. De wijdverbreide tegenstrijdigheid met betrekking tot de waarden van het moederschap, het beroep van huisvrouw en de vele bedieningen die in de geschiedenis zijn uitgeoefend door vrouwen.
 5. De groeiende claims voor de legitimiteit van seksuele relaties die in de bijbel en in de geschiedenis als onwettig en verdorven worden beschouwd en de toename van pornografische voorstellingen van menselijke seksualiteit.
 6. De sterke toename van lichamelijke en geestelijke mishandeling binnen het gezin.
 7. De opkomst van rollen voor mannen en vrouwen in kerkelijk leiderschap die niet overeenkomen met bijbels onderwijs maar juist een averechtse uitwerking hebben doordat zij het bijbelgetrouwe getuigenis verlammen.
 8. De groeiende invloed en acceptatie van hermeneutische eigenaardigheden die worden uitgevonden om op het eerste gezicht eenvoudige betekenissen van bijbelse teksten te herinterpreteren.
 9. De daaruit voortvloeiende bedreiging voor het gezag van de bijbel, omdat de helderheid van de Schrift in het geding komt en haar betekenis alleen nog te begrijpen valt binnen het, niet voor de gewone mens toegankelijk, domein van technische spitsvondigheden.
 10. En wat achter al deze ontwikkelingen schuilgaat, namelijk dat sommigen binnen de kerk zich schijnen te hebben aangepast aan de geest van deze tijd, watt ten koste gaat van aantrekkelijke, radicale bijbelse echtheid, die in de kracht van de heilige Geest voor een hervorming van onze ongezonde cultuur kan zorgen in plaats van zelf een afspiegeling te zijn van die cultuur.

Onze doelen

We onderkennen onze eigen blijvende zondigheid en onvolmaaktheid en erkennen het oprechte evangelische standpunt van velen die het niet met al onze overtuigingen eens zijn. Desalniettemin, bewogen door de hierboven beschreven waarnemingen en met de hoop dat de grootse bijbelse visie van mannelijke en vrouwelijke complementariteit het hart en verstand van de kerk van Christus nog voor zich kan winnen, zetten we ons volledig in om de volgende doelen na te streven:

 1. Het bestuderen van het bijbelse gezichtspunt over de relatie tussen mannen en vrouwen, vooral met betrekking tot de thuissituatie en de gemeente.
 2. Het bevorderen van de publicatie van wetenschappelijk en populair materiaal dat dit gezichtspunt vertegenwoordigt.
 3. Het aanmoedigen van het zelfvertrouwen van gewone gelovigen om zelf het onderwijs van de Schrift te bestuderen en te begrijpen, vooral met betrekking tot het onderwerp van relaties tussen mannen en vrouwen.
 4. Het aanmoedigen van de weldoordachte en fijngevoelige toepassing van dit bijbelse gezichtspunt op de relevante gebieden van het leven.
 5. En daarmee
  • genezing te brengen aan personen en relaties die zijn beschadigd door onvoldoend begrip van Gods wil met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid.
  • zowel mannen als vrouwen te helpen om zich te realiseren wat in dienstbetoon hun volle potentieel is door een werkelijk begrip en de uitoefening van de rol die God hun heeft gegeven.
  • en de verspreiding van het evangelie onder alle volken te bevorderen door een bijbelse heelheid in relaties te bevorderen die aantrekkingskracht uitoefent op een gebroken wereld.

Onze verklaringen

Gebaseerd op ons begrip van bijbels onderwijs, verklaren wij het volgende:

 1. Adam en Eva zijn beide geschapen naar Gods evenbeeld, als persoon gelijk voor God en verschillend in hun mannelijkheid en vrouwelijkheid.
 2. Verschillen in mannelijke en vrouwelijke rollen zijn door God ingesteld als deel van de geschapen orde en zouden weerklank moeten vinden in hart van ieder mens.
 3. Adams leiderschap in het huwelijk werd door God ingesteld vóór de zondeval en is geen gevolg van zonde.
 4. De zondeval bracht een misvorming in de relatie tussen mannen en vrouwen.
  • Thuis wordt het liefhebbende, nederige leiderschap van de man dikwijls vervangen door overheersing of passiviteit en wordt de intelligente, bereidwillige onderdanigheid van de vrouw dikwijls vervangen door aanmatigend gedrag of slaafsheid.
  • In de gemeente drijft de zonde mannen de richting van een wereldlijke machtswellust of tot het afstand doen van geestelijke verantwoordelijkheid en drijft het vrouwen ertoe zich te verzetten tegen rolbegrenzingen of nalatig te zijn in het gebruik van hun gaven in passende bedieningen.
 5. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament laat zien dat God een grote waarde en waardigheid toekent aan de rollen van mannen en vrouwen en aan beiden in gelijke mate. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament bevestigt het principe van mannelijk leiderschap in het gezin en in de verbondsgemeenschap.
 6. De verlossing in Christus heeft als doel de misvormingen die de vloek met zich meebracht op te heffen.
  • In het gezin zouden mannen zich af moeten keren van ongevoelig en zelfzuchtig leiderschap en groeien in liefde en zorg voor hun vrouw; vrouwen zouden zich af moeten keren van verzet tegen het gezag van hun man en groeien in bereidwillige, vreugdevolle erkenning van dit gezag.
  • In de gemeente geeft de verlossing in Christus aan mannen en vrouwen een gelijk aandeel in de zegeningen van de redding, desalniettemin zijn sommige besturende en onderwijzende rollen binnen de gemeente voorbehouden aan mannen.
 7. In alle domeinen van het leven is Christus het ultieme gezag en de gids voor mannen en vrouwen, zodat geen enkele erkenning van aards gezag – huiselijk, religieus of burgerlijk – ooit kan inhouden dat men een menselijke autoriteit kan volgen in het begaan van een zonde.
 8. Als een man of een vrouw zich oprecht tot een christelijke bediening geroepen voelt, zou dit gevoel nooit gebruikt moeten worden om bijbelse criteria voor bepaalde bedieningen los te laten. Bijbels onderwijs moet juist alle autoriteit krijgen bij het toetsen van onze subjectieve onderscheiding van Gods wil.
 9. Met de helft van de wereldbevolking buiten het bereik van inheemse evangelisten; met ontelbaar veel andere verloren mensen in de samenlevingen die het evangelie wél gehoord hebben; met de zorg en ellende van ziekte, ondervoeding, dakloos zijn, analfabetisme, onwetendheid, ouder worden, verslaving, misdaad, gevangenschap, neuroses en eenzaamheid, zou geen enkele man of vrouw die een passie voelt van God om Gods genade te laten zien in woord en daad, hoeven te leven zonder de voldoening van een bediening voor de glorie van Christus en tot zegen voor deze gevallen wereld.
 10. We zijn ervan overtuigd dat het ontkennen of negeren van deze principes zal leiden tot steeds groter wordende vernietigende gevolgen in onze gezinnen, onze gemeenten en de cultuur in brede zin.


We staan toe en moedigen geïnteresseerde personen aan om de Danvers Statement te gebruiken, vermenigvuldigen en te distribueren. Voor losse exemplaren van de originele Engelstalige Danvers Statement verwijzen we naar de website van de Council on Biblical Manhood and Womanhood: new.cbmw.org/resources. Een Nederlandstalige versie is te vinden op: new.cbmw.org/resources/multilingual.php.

Did you find this resource helpful?

You, too, can help support the ministry of CBMW. We are a non-profit organization that is fully-funded by individual gifts and ministry partnerships. Your contribution will go directly toward the production of more gospel-centered, church-equipping resources.

Donate Today